bảng xếp hạng vòng loại world cup 2018 châu á Tay Ban Nha so v?i Php: D? ?on, m?o v t? l? c??c ? 18 thng 9 n?m 2022, 20:30 CET

Alex
Ngy 17 thng 9 n?m 2022
948 l??t xem
D? ?on c?a Tay Ban Nha so v?i Php

Vo Ch? nh?t, tr?n chung k?t Eurobasket s? ???c ch?i. Tay Ban Nha v Php s? c?nh tranh cho Huan ch??ng Vng. B?i v vi?c tr? v nh v? ??ch chau ?u Slovenia ?? b? lo?i ? t? k?t, b?t c? ai chi?n th?ng s? tr? thnh ng??i gi? danh hi?u m?i.

Tr?n ??u ny s? c hai ??i tuy?n qu?c gia c ti?m n?ng v ch?t l??ng phng th? ??c bi?t. Hu?n luy?n vin Vincent Collet v Sergio Scariolo hy v?ng cc c?u th? c?a h? s? ch?u trch nhi?m hon ton v ti?p c?n m?i l?i ch?i phng th? m kh?ng do d?.

Tin t?c ??i Tay Ban Nha

Trong su?t gi?i ??u, ng??i Tay Ban Nha ?? ch?i phng th? xu?t s?c. H? c xu h??ng th??ng xuyn chuy?n ??i cc chi?n thu?t phng th?, c th? gay nh?m l?n cho ??i th? v nm h? ra kh?i nh?p ?i?u. ?i?u ny ??c bi?t ?ng ch y ? t? k?t ch?ng l?i Ph?n Lan v tr?n bn k?t v?i ??c. Sau ?, cc c?u th? Tay Ban Nha ?? chuy?n sang phng th? khu v?c, d?n ??n chi?n th?ng.

Alberto Diaz l h?u v? t?t nh?t trong s? cc v? s? Tay Ban Nha v l m?t trong nh?ng ng??i ch?i phng th? gi?i nh?t c?a gi?i ??u. Anh ta g?n nh? ch?c ch?n s? p d?ng p l?c lin t?c cho ng??i ch?i t?t nh?t c?a Php, Thomas Heurtel. Usman Garuba l m?t trong nh?ng trung tam quan tr?ng nh?t.

Trong tr?n bn k?t v?i ??c, trung tam tr? ny ?? th?c hi?n m?t s? v? k?ch phng th? quan tr?ng. B?i v ng??i Php c ba ng??i m?nh m? v l?n, chng t?i tin r?ng anh ta s? l m?t ph?n quan tr?ng c?a vng quay trong tr?n chung k?t.

Tin t?c ??i Php

Qu?c phng Php c?ng n?i b?t tr??c Ba Lan trong tr?n bn k?t. H? ?? ?? m?nh m? ?? gi? cc c?t ?i?n t?i 54 ?i?m, ?i?u ny c?c k? hi?m ? c?p ?? c?nh tranh ny. Ch? c chn ?i?m ???c ghi b?i cc c?u th? Ba Lan trong hai quy ??u tin.

??i tuy?n qu?c gia Php l ??i th?ng tr? nh?t v? th? ch?t. H? c nh?ng ng??i b?o v? c?m ?n ? m?i v? tr. Andrew Albicy r?t c th? s? nhn vo Lorenzo Brown, v Terry Tarpey s? nhn vo Juancho Hernangomez.

Rudy Gobert s? c nhi?m v? kh kh?n nh?t v anh ta s? ch?u trch nhi?m cho Willy Hernangomez, ng??i ch?i hi?u qu? nh?t trong ??i tuy?n qu?c gia Tay Ban Nha. Nh?ng, cho r?ng trung tam ng??i Php ny ?? ???c ??t tn l c?u th? phng th? c?a NBA ba l?n trong n?m ma gi?i g?n ?ay, kh?ng c?n thi?t ph?i ? trong kh? n?ng phng th? c?a anh ?y.

H2h

Cc ??i tuy?n qu?c gia ny ?? g?p nhau l?n cu?i cng trong m?t tr?n ??u chnh th?c t?i Th? v?n h?i 2016 ? t? k?t. Sau ?, ng??i Tay Ban Nha ph h?y 92-67 c?a Php.

D? ?on c?a Tay Ban Nha so v?i Php

Nhi?u chuyn gia bng r? ?? ginh ???c nhi?u danh hi?u tin r?ng hnh vi ph?m t?i chi?n th?ng cc tr ch?i v qu?c phng ginh chi?n th?ng. Ng??i chi?n th?ng c?a tr?n ??u ny s? ln ng?i v? ??ch chau ?u. Do ?, chng t?i hy v?ng c? hai ??i s? n? l?c phng th? m?nh m? v t?ng s? ?i?m th?p.

D? ?on: T?ng s? ?i?m d??i 158.5

T? l? c??c: 1.9

Ng??i ?nh c: Bet365

??t c??c £ 10 nh?n £ 50 trong c??c mi?n ph
B?t ??u ch?i

Tc gi? Alex

M?t ng??i ?n ?ng kh?ng bi?t ??u hng. C?ng nh? cc c?u th? qu?n v?t anh ?y ??t c??c. Thin nhin, ni v ?i b? l ni?m ?am m c?a anh ?y, v k? ngh? ly t??ng l dnh nhi?u ngy ?? c?m tr?i v?i con ch xo?n c?a mnh. C l? v s? ti?p xc c?a anh ?y v?i thin nhin, anh ?y r?t bnh t?nh, v th??ng, nh?ng d? ?on c?a anh ?y c ly do mu l?nh nh? v?y.

?? l?i m?t bnh lu?n