các trận đấu hôm nay Ba Lan so v?i d? ?on, m?o & t? l? c??c c?a Php ? SEP. 16, 2022 18:00 CET

?ng Reddington
Ngy 15 thng 9 n?m 2022
952 l??t xem
D? ?on Ba Lan so v?i Php

Tr??c khi b?t ??u giai ?o?n lo?i tr?c ti?p, hon ton kh?ng ai c th? d? ?on r?ng Ba Lan v Php s? thi ??u v?i nhau trong tr?n bn k?t Eurobasket, nh?ng chng t?i ? ?ay.

Cc chuyn gia c c??c c?a chng t?i ?? tm th?y t? l? c??c t?t nh?t cho tr ch?i ny t?i trang web c c??c n?i ti?ng c?a V??ng qu?c Anh   Unibet. B?n s? nh?n ???c m?t ?u ??i cho m?ng UNIBET h?p d?n n?u b?n ??ng ky m?t ti kho?n m?i. Thm th?ng tin v? ?u ??i ??ng ky unibet m b?n c th? tm th?y  n?i ?ay.  

Ba Lan

Ba Lan ?? c m?t c?m gic h?ng nh?t b?ng cch chi?n th?ng tr??c Slovenia ? t? k?t. Mateusz Ponitka tr? thnh ng??i ch?i th? ba trong l?ch s? Eurobasket c g?p ba l?n trong m?t tr ch?i duy nh?t v A.J. Slaugther l kh?ng th? ng?n c?n.

Ch? hai thng tr??c, ??i tuy?n qu?c gia ny ?? b? lo?i trong vng lo?i World Cup v h? ??n ?ay m kh?ng c qu nhi?u k? v?ng. M?t s? ng??i th?m ch cn d? ?on r?ng h? s? b? lo?i trong vng b?ng, nh?ng bay gi? h? c c? h?i th?c t? ?? ginh huy ch??ng. H? ?? c m?t cht may m?n trong tr?n ha khi h? ch?i Ukraine trong vng 16, nh?ng m?t chi?n th?ng tr??c Slovenia cn h?n c? x?ng ?ng. Hu?n luy?n vin tr??ng Igor Milicic ?? lm r?t t?t v?i nhm c?u th? ny v anh ?y l m?t trong nh?ng ng??i x?ng ?ng nh?t cho thnh c?ng ny.

Ch?ng l?i Php, Ba Lan s? c c? h?i t??ng t? trn gi?y t? nh? h? ?? ch?ng l?i Slovenia. Kh?ng ai mong ??i b?t c? ?i?u g t? h?, nh?ng r? rng h? l ng??i nguy hi?m nh?t trong tnh hu?ng ? v kh?ng c nghi ng? r?ng h? s? tm ki?m m?t c? h?i ?? ??a ra m?t b?t ng? m?i.

Php

Php ?? ??n Eurobasket v?i mong mu?n ginh ???c m?t huy ch??ng m?i t?i cu?c thi l?n, nh?ng con ???ng vo bn k?t c?a h? l v? cng kh kh?n. ??i Vincent Collet s ?? s?ng st sau hai k?t thc kinh d? v theo cch m ??i th? ?? t? st bng r? c? hai l?n.

Trong vng 16, Th? Nh? K? thua Php m?t cch kh?ng th? tin ???c. Hu?n luy?n vin tr??ng c?a h? Ergin Ataman ch? ra r?ng ? l th?t b?i kh kh?n nh?t trong s? nghi?p c?a anh ?y v m?t k?ch b?n g?n nh? gi?ng h?t nhau ?? x?y ra ? t? k?t. M?t l?n n?a, Php ?? xu?ng hai ?i?m v ??i th? c hai c nm mi?n ph, nh?ng kh?ng ginh chi?n th?ng trong m?t tr ch?i. L?n ny, Simone Fontecchio kh?ng may m?n. Php ?? tr? v? t? c?i ch?t hai l?n v bay gi? c c? h?i th?c s? ?? ?i h?t con ???ng.

Evan Fournier v Thomas Huertel ?ang ch?i t?t h?n v t?t h?n khi gi?i ??u di?n ra, c?ng nh? Rudy Gobert. Php v?n kh?ng th? hi?n khu?n m?t ??p nh?t c?a h?, cho r?ng h? c th? lm t?t h?n th? ny.

H2h

?ay l l?n th? t? m hai ??i ny s? thi ??u v?i nhau trong Eurobasket v Php d?n 3-0. Vo cu?i cng Eurobasket tr? l?i vo n?m 2017, h? ?? ch?i ? vng b?ng v ?i?m s? l 78:75.

Ch?n th??ng

Nicolas Batum v Nando de Colo b? m?t tch cho Php t?i Eurobasket ny, trong khi t?t c? ng??i ch?i ??u c s?n cho Ba Lan.

D? ?on Ba Lan so v?i Php

Php kh?ng d? dng ?nh b?i b?t c? ai t?i gi?i ??u ny v kh?ng c ly do g ?? mong ??i h? s? lm ?i?u ? trong tr?n bn k?t. B?ng cch chi?n th?ng tr??c Slovenia, Ba Lan cho th?y h? c th? ch?i c?c k? t?t v chng ta nn hy v?ng h? kh?ng b? m?t b?i m?t t? l? hai ch? s?.

Ngy v gi?: 16.09.2022. 18:00 CET
Nh?t: Ba Lan +10
T? l? c??c: 1.83
Ng??i ?nh c: Unibet

100% ln ??n £ 25 Cho m?ng ti?n th??ng
B?t ??u ch?i
Tc gi? ?ng Reddington

Chng t?i kh?ng bi?t m?t ng??i ?n ?ng theo d?i nhi?u m?n th? thao h?n ?ng Reddington. Anh ?y l m?t trong nh?ng tipster c l?i nhu?n cao nh?t c?a chng t?i, ng??i ?? ??a ra thnh c?ng cc d? ?on mi?n ph t? bng r?, bng ?, c?ng th?c 1, NFL v nhi?u m?n th? thao khc. Ring t?, khi anh ?y kh?ng ki?m ???c l?i nhu?n cho ??c gi? c?a chng t?i, ?ng Reddington yu thch ?m th?c v du l?ch c?a Y. Trong nhm c?a chng t?i, anh ?y cn ???c bi?t ??n nh? l ng??i lm m ?ng carbonara t?t nh?t.

?? l?i m?t bnh lu?n