chủ nhà world cup 2022 Norrkoping so v?i BudiveLnyk D? ?on, M?o v t? l? c??c ? SEP. 21, 2022, 19:00 CET

Milosns
Ngy 21 thng 9 n?m 2022
165 l??t xem

Trnh ?? chuyn m?n cho FIBA ?? C Hampions League b?t ??u vo th? T?. B?n gi?i ??u ?? ?i?u ki?n s? ???c ch?i t? th? T? ??n Ch? nh?t, v m?t trong nh?ng thnh ph? ch? nh s? l Lisbon. Norrkoping v BudiveLnyk s? g?p nhau ? ? vo ??u gi?i ??u, v vi?c b?t ??u tr?n ??u ???c ln k? ho?ch cho 19:00 CET.

N s? l m?t cu?c ??u tay ??i gi?a nh v? ??ch hi?n t?i c?a Th?y ?i?n v cau l?c b? Ukraine t?ng ginh chi?n th?ng nh?t. Ng??i chi?n th?ng c?a tr?n ??u ny s? g?p Brose Bamberg trong tr?n bn k?t.

Chng t?i ?? tm th?y t? l? c??c t?t nh?t cho tr ch?i ny t?i cu?n sch th? thao 22bet n?i ti?ng. B?n s? nh?n ???c ti?n th??ng cho m?ng h?p d?n cho t?t c? cc khch hng m?i ??ng ky n?u b?n ??ng ky ngay h?m nay. ??c bi vi?t c?a chng t?i n?u b?n t? h?i lm th? no ?? yu c?u ?i?u ny 22bet ti?n th??ng cho m?ng.

Norrkoping

Norrkoping l ng??i chi?n th?ng hai l?n lin ti?p c?a Gi?i v? ??ch Th?y ?i?n. ?ay s? l l?n xu?t hi?n ??u tin c?a h? trong cu?c thi chau ?u k? t? n?m 2013 khi h? tham gia Lin ?on Baltic. Trong ma 2011/12. H? ?? c? g?ng ?? ?i?u ki?n cho Eurocup nh?ng ?? b? Oostende ?nh b?i trong vng lo?i.

??i hnh c?a Norrkoping ?? thay ??i ?ng k? trong ma h. Ba c?u th? quan tr?ng nh?t r?i cau l?c b?, Jackson Rowe, Brandon Tabb v Felix Terins, nh?ng ng??i cng nhau ghi ???c kho?ng 47 ?i?m m?i tr?n. Ba ng??i h? ?? t?n d?ng ma gi?i t?t ??p c?a h? v tm th?y nh?ng cau l?c b? l?n h?n, n?i h? s? ti?p t?c s? nghi?p.

Khi h? thay th?, c?u trung tam th?c s? c?a Betis Wing Nick Spiers, c?u th? ch?y cnh ng?n Zach Thomas t? Bisons Ph?n Lan, v ng??i b?o v? ??i h?c Weber Weber Koby McEwen ?? ???c ??a vo. Hi?n th? trong tr ch?i ny s? ph? thu?c r?t nhi?u vo hi?u su?t c?a h?.

BudiveLnyk

M??i n?m tr??c, BudiveLnyk l m?t d? n bng r? nghim tc. H? ?? ch?i ? t? k?t Eurocup, l m?t ph?n c?a Euroleague trong m?t ma, v nh?ng c?u th? n?i ti?ng nh? Darjus Lavrinovic v Malcolm Delaney m?c chi?c o cau l?c b? ny. Tuy nhin, cau l?c b? r?i vo cc v?n ?? ti chnh l?n v kh?ng c?nh tranh trong giai ?o?n t? n?m 2018 ??n 2020.

BudiveLnyk hi?n ?ang c m?t kh?i ??u m?i, v h? ?? k?t thc ? v? tr th? hai vo ma tr??c, b? gin ?o?n do chi?n tranh. Sau ?, h? tin t??ng vo ch?t l??ng c?a b? ba tr? l?i Gian Clavel ? Jerome Randle ? Archie Goodwin. Hai ng??i ??u tin cn l?i, v ng??i cu?i cng s? ch?i cho cau l?c b? Ukraine ny trong ma gi?i ny.

Ngoi anh, trong s? nh?ng c?u th? ch?i ma tr??c, v?n cn c Trung tam M? Alec Brown, ng??i tr??c ?ay ?? ch?i ? ACB League, c?ng nh? thnh vin ??i tuy?n qu?c gia Ukraine v ng??i tham gia n?m nay s Eurobasket, Bogdan Blyznyuk.

S? c?ng c? l?n nh?t ?? ??n cau l?c b? vo ma h ny l Jerai Grant. Anh ?y ?? ch?i m?t cch xu?t s?c cho Promitheas ma tr??c, trung bnh 12,8 ?i?m trong 17 tr?n ??u trong cu?c thi ny.

H2h

Hai ??i ny ch?a bao gi? ch?i v?i nhau tr??c ?ay.

D? ?on c?a Norrkoping so v?i BudiveLnyk

Chng t?i cho r?ng BudiveLnyk c m?t ??i hnh m?nh m? h?n, v cc c nhan ch?t l??ng v c kinh nghi?m h?n. Lin ?on Ukraine m?nh h?n Lin ?on Th?y ?i?n v chng t?i tin r?ng ??i di?n c?a h? c?ng s? th? hi?n n trn sn.

S? d? ?on: BudiveLNYK -9,5HC (bao g?m OT)

T? l? c??c: 1,88

Ng??i ?nh c: 22bet

100% lm 122 ?/Strong> Ti?n th??ng cho m?ng
B?t ??u ch?i
Tc gi? Milosns

Milosns l nh v?n n?i dung cao c?p c?a chng t?i, SEO Guru, v ??u tin l ng??i b?t ??u lm vi?c v?i chng t?i, v anh ?y v?n ? ?ay. Anh ?y l m?t ci tn n?i ti?ng trong ngnh c?ng nghi?p c c??c th? thao, v ki?n ??th?c c?a anh ?y v? b?t c? ?i?u g lin quan ??n c c??c l r?t l?n. N?u b?n c b?t k? cau h?i, ho?c nghi ng?, Milosns c cau tr? l?i cho b?n.

?? l?i m?t bnh lu?n