kèo cái Hoa K? so v?i Wales D? ?on, M?o & T? l? c??c ? Nov. 21, 2022 20:00 CET

?ng Reddington
Ngy 18 thng 8 n?m 2022
128 l??t xem
D? ?on c?a Hoa K? so v?i Wales

?? c trong tr ch?i ??u tin, Hoa K? v x? Wales s? ch?i tr?n ??u quan tr?ng nh?t trong cu?c chi?n ginh v? tr c?a h? trong vng 16 World Cup.

Chng t?i ?? tm th?y t? l? c??c t?t nh?t cho tr ch?i ny t?i SPORTBET SPORTER   IVIBET. B?n s? nh?n ???c  M?t ph?n th??ng cho m?ng h?p d?n??i v?i t?t c? cc khch hng m?i ?? ??ng ky n?u b?n ??ng ky ngay h?m nay. ??c bi vi?t c?a chng t?i n?u b?n t? h?i lm th? no ?? yu c?u ?i?u ny   ivibet  Cho m?ng ti?n th??ng.

Hoa K?

Sau khi kh?ng ?? ?i?u ki?n tham gia World Cup 2018 l?n ??u tin sau 32 n?m, Hoa K? ?? v??t qua trnh ?? l?n ny m kh?ng g?p r?c r?i no. Trong vng cu?i cng, h? ?? b? ?nh b?i b?i Costa Rica 2: 0, m?c d ?i?u ny kh?ng c tc d?ng ??i v?i b?ng x?p h?ng cu?i cng.

Head Coaach Gregg Berhalter ?? th?c hi?n m?t c?ng vi?c r?t t?t trong b?n n?m qua v Hoa K? mong ??i m?t k?t qu? t?t ? Qatar. Weston McKennie v Christian Pulisic l nh?ng nh l?nh ??o v k?t qu? s? ch? y?u ph? thu?c vo hnh th?c c?a h?. C? hai ?? ch?i ? c?p ?? cao trong vi n?m ? Juventus v Chelesa. Malik Tillman ti n?ng, ng??i ch?i cho t?t c? cc h?ng m?c tr? ? ??c ?? nh?n ???c h? chi?u t? Hoa K? v anh ?y s? l m?t ph?n c?a ??i tuy?n qu?c gia ny trong t??ng lai.

Tr?n ??u ??u tin v?i Wales c th? ngay l?p t?c quy?t ??nh cho Hoa K?. Th?t kh ?? tin r?ng h? c th? nh?n ???c ?i?m ch?ng l?i n??c Anh, v v?y m?t k?t qu? t?t v chi?n th?ng c th? tr??c Wales s? t?o ra s? khc bi?t quan tr?ng trn b?ng.

X? Wales

Trong m??i n?m qua, x? Wales ?ang tr?i qua nh?ng ngy bng ? t?t nh?t trong l?ch s?. M?i th? ??u ???c k?t n?i v?i Gareth Bale, ng??i ?ang ?ng vai chnh v kh?ng c anh ?y, m?i k?t qu? tuy?t v?i s? l kh?ng th?. N?m 2016, Wales ?? l?t vo bn k?t Gi?i v? ??ch chau ?u. Bay gi?, h? s? ch?i t?i World Cup l?n th? hai trong l?ch s? c?a h?.

Trong trnh ?? chuyn m?n Wales ??ng th? hai trong nhm sau B? v tr??c C?ng ha Sc. Trong tr?n play-off, l?n ??u tin h? ?nh b?i o 2: 1 v sau ? h? ?nh b?i Ukraine 1: 0 trong tr?n ??u quy?t ??nh. Ngoi Bale, c m?t s? ng??i ch?i quan tr?ng khc trong h? th?ng Rob trang. Aaron Ramsey v Joe Allen ? xa th? l?nh c?a h? nh?ng c? hai v?n c kh? n?ng gip ?? x? Wales. Th? m?n Wayne Hennessey c?ng l m?t ph?n kh?ng th? thay th? c?a ??i ny.

??i v?i Hoa K?, tr ch?i ny c?ng s? c?c k? quan tr?ng ??i v?i x? Wales. Tham v?ng c?a h? l ti?n ln trong giai ?o?n lo?i tr?c ti?p v ? s? l m?t nhi?m v? kh?ng th? n?u h? b? ?nh b?i trong vng ??u tin.

H2h

Hoa K? v Wales ch?a bao gi? ch?i v?i nhau trong m?t tr?n ??u chnh th?c. Hai n?m tr??c, h? g?p nhau l?n cu?i trong m?t tr ch?i than thi?n v ?i?m s? l 0: 0.

D? ?on c?a Hoa K? so v?i Wales

Xem xt t?m quan tr?ng c?a tr?n ??u ny ??i v?i c? hai ??i tuy?n qu?c gia, ch?c ch?n s? kh?ng c b?t k? r?i ro qu m?c no. Th?t b?i g?n nh? ch?c ch?n c ngh?a l k?t thc hy v?ng th?c t? cho v? tr trong giai ?o?n lo?i tr?c ti?p, v v?y ngay c? m?t tr?n ha l thu?n l?i cho c? hai ??i. Trong nh?ng tr??ng h?p nh? v?y, kh?ng th?c t? cho c? hai ??i ghi bn.

Ngy v gi?: 21.11.2022 20:00 CET
Nh?t: C? hai ??i ?? ghi bn ? Kh?ng
T? l? c??c: 1.74
Ng??i ?nh c: Ivibet

100% ln ??n ? 50 Cho m?ng ti?n th??ng
B?t ??u ch?i
Tc gi? ?ng Reddington

Chng t?i kh?ng bi?t m?t ng??i ?n ?ng theo d?i nhi?u m?n th? thao h?n ?ng Reddington. Anh ?y l m?t trong nh?ng tipster c l?i nhu?n cao nh?t c?a chng t?i, ng??i ?? ??a ra thnh c?ng cc d? ?on mi?n ph t? bng r?, bng ?, c?ng th?c 1, NFL v nhi?u m?n th? thao khc. Ring t?, khi anh ?y kh?ng ki?m ???c l?i nhu?n cho ??c gi? c?a chng t?i, ?ng Reddington yu thch ?m th?c v du l?ch c?a Y. Trong nhm c?a chng t?i, anh ?y cn ???c bi?t ??n nh? l ng??i lm m ?ng carbonara t?t nh?t.

?? l?i m?t bnh lu?n