keonhacai1 Các điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với các chuyên gia đặt cược!

Các Điều khoản và Điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng trang web của các chuyên gia BET, được đặt tại BET-Enperts.com.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng các chuyên gia BET nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này.

Thuật ngữ sau đây áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm và tất cả các thỏa thuận: Khách hàng của Hồi giáo, bạn và bạn đề cập đến bạn, người đăng nhập vào trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của công ty. Công ty, công ty, chính chúng tôi Bữa tiệc của nhóm, các bữa tiệc của người Hồi giáo, hay là người khác, đề cập đến cả khách hàng và chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quy trình hỗ trợ của chúng tôi cho khách hàng theo cách thích hợp nhất cho mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối với việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của công ty, theo và theo luật pháp phổ biến của Hà Lan. Bất kỳ việc sử dụng các thuật ngữ trên hoặc các từ khác trong số ít, số nhiều, viết hoa và/hoặc anh ấy hoặc họ, được coi là có thể hoán đổi cho nhau và do đó đề cập đến giống nhau.

Bánh quy

Chúng tôi sử dụng việc sử dụng cookie. Bằng cách truy cập các chuyên gia BET, bạn đã đồng ý sử dụng cookie phù hợp với chính sách bảo mật của BET chuyên gia.

Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất chi tiết người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được sử dụng bởi trang web của chúng tôi để cho phép chức năng của một số khu vực nhất định giúp mọi người truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, các chuyên gia đặt cược và/hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cho tất cả các tài liệu đối với các chuyên gia đặt cược. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập điều này từ các chuyên gia BET cho việc sử dụng cá nhân của riêng bạn chịu các hạn chế được đặt ra trong các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn không được:

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày ở đây. Điều khoản và điều kiện của chúng tôi đã được tạo ra với sự trợ giúp của Điều khoản và điều kiện mẫu.

Các phần của trang web này cung cấp một cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến ​​và thông tin trong một số lĩnh vực nhất định của trang web. Các chuyên gia BET không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét nhận xét trước khi có sự hiện diện của họ trên trang web. Nhận xét không phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của các chuyên gia đặt cược, các đại lý và/hoặc các chi nhánh của nó. Nhận xét phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của người đăng quan điểm và ý kiến ​​của họ. Trong phạm vi được cho phép bởi các luật hiện hành, các chuyên gia đặt cược sẽ không chịu trách nhiệm cho các bình luận hoặc đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí gây ra và/hoặc phải chịu do bất kỳ việc sử dụng và/hoặc đăng và/hoặc/hoặc/hoặc Trang web này.

Các chuyên gia đặt cược có quyền giám sát tất cả các bình luận và xóa bất kỳ bình luận nào có thể được coi là không phù hợp, gây khó chịu hoặc gây ra vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

Bạn bảo đảm và đại diện cho điều đó:

Bạn cho phép đặt cược các chuyên gia một giấy phép không độc quyền để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa bất kỳ bình luận nào của bạn trong bất kỳ và tất cả các hình thức, định dạng hoặc phương tiện truyền thông.

Liên kết với nội dung của chúng tôi

Các tổ chức sau đây có thể liên kết với trang web của chúng tôi mà không cần phê duyệt trước bằng văn bản:

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, với các ấn phẩm hoặc thông tin trang web khác miễn là liên kết: (a) không theo bất kỳ cách nào; (b) không ngụ ý sai lệch tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của nó; và (c) phù hợp trong bối cảnh của trang web liên kết.

Chúng tôi có thể xem xét và phê duyệt các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

Chúng tôi sẽ phê duyệt các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi quyết định rằng: (a) liên kết sẽ không khiến chúng tôi trông không thuận lợi cho chính mình hoặc cho các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi; (b) Tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi; (c) lợi ích cho chúng tôi từ tầm nhìn của siêu liên kết bù đắp cho sự vắng mặt của các chuyên gia đặt cược; và (d) liên kết nằm trong bối cảnh thông tin tài nguyên chung.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết: (a) không theo bất kỳ cách nào; (b) không ngụ ý sai lệch tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của nó; và (c) phù hợp trong bối cảnh của trang web liên kết.

Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và quan tâm đến việc liên kết với trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail cho các chuyên gia đặt cược. Vui lòng bao gồm tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ cũng như URL của trang web của bạn, danh sách bất kỳ URL nào mà bạn dự định liên kết đến trang web của chúng tôi và danh sách các URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết. Đợi 2-3 tuần để trả lời.

Các tổ chức được phê duyệt có thể siêu liên kết với trang web của chúng tôi như sau:

Không sử dụng logo BET Chuyên gia hoặc tác phẩm nghệ thuật khác sẽ được phép liên kết vắng mặt Thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

iframes

Nếu không có sự chấp thuận trước và sự cho phép bằng văn bản, bạn không được tạo khung xung quanh các trang web của chúng tôi thay đổi theo bất kỳ cách nào trình bày trực quan hoặc xuất hiện của trang web của chúng tôi.

Trách nhiệm nội dung

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi trước tất cả các khiếu nại đang tăng trên trang web của bạn. Không có liên kết nào sẽ xuất hiện trên bất kỳ trang web nào có thể được hiểu là phỉ báng, tục tĩu hoặc tội phạm hoặc vi phạm, nếu không vi phạm hoặc ủng hộ việc vi phạm hoặc vi phạm các quyền của bên thứ ba.

Sự riêng tư của bạn

Vui lòng đọc Chính sách bảo mật

Bảo lưu quyền

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến trang web của chúng tôi. Bạn phê duyệt để xóa ngay tất cả các liên kết đến trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền amen các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết của nó bất cứ lúc nào. Bằng cách liên tục liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Loại bỏ các liên kết khỏi trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi gây khó chịu vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể tự do liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu để xóa các liên kết nhưng chúng tôi không bắt buộc hoặc hơn hoặc trả lời trực tiếp với bạn.

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của nó; Chúng tôi cũng không hứa sẽ đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được cho phép bởi luật hiện hành, chúng tôi loại trừ tất cả các đại diện, bảo hành và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này. Không có gì trong Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này:

Những hạn chế và lệnh cấm của trách nhiệm pháp lý trong phần này và các nơi khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) phải tuân theo đoạn trước; và (b) chi phối tất cả các khoản nợ phát sinh dưới sự từ chối trách nhiệm, bao gồm các khoản nợ phát sinh trong hợp đồng, trong tra tấn và vi phạm nghĩa vụ theo luật định.

Miễn là trang web và thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của bất kỳ bản chất nào.