khi nào việt nam đá Opava so v?i d? ?on, m?o v t? l? c??c FMP ? SEP. 23, 2022 20:00 CET

Alex
Ngy 22 thng 9 n?m 2022
229 l??t xem
D? ?on Opava so v?i FMP

Cc tr?n bn k?t c?a b?n gi?i ??u ?? ?i?u ki?n cho vng b?ng c?a FIBA ?? C Hampions League ???c ln k? ho?ch vo th? Su. FMP v Opava s? g?p nhau ? Belgrade, v s? kh?i ??u c?a cu?c ??ng ?? ???c ln k? ho?ch vo 20:00.

??i di?n ng??i Serbia ?? ch?i m?t cch xu?t s?c trong tr?n bn k?t v ?nh b?i Breogan, trong khi ?ay s? l tr ch?i ??u tin c?a gi?i ??u cho ??i di?n c?a Sc.

Chng t?i ?? tm th?y t? l? c??c t?t nh?t cho tr ch?i ny t?i cu?n sch th? thao 22bet n?i ti?ng. B?n s? nh?n ???c ti?n th??ng cho m?ng h?p d?n cho t?t c? cc khch hng m?i ??ng ky n?u b?n ??ng ky ngay h?m nay. ??c bi vi?t c?a chng t?i n?u b?n t? h?i lm th? no ?? yu c?u 22bet nyCho m?ng ti?n th??ng.

Tin t?c nhm Opava

Cc c?u th? bng r? Opava ?? kh?ng ch?i ? t? k?t. ??i ng? Sc ny l ph nh v? ??ch hi?n t?i c?a C?ng ha Sc v ?? ginh ???c Cup Sc ma tr??c. Do ?, c th? ni r?ng h? l ??i m?nh th? hai ? ??t n??c ny, ??ng sau Nymburk kh?ng th? tranh c?i.

Danh sch c?a ??i ny ch? y?u ???c t?o thnh t? cc c?u th? ??a ph??ng. Ng??i ch?i n?i ti?ng nh?t l Jakub Sirina, ng??i ch?i cho ??i tuy?n qu?c gia Sc t?i Eurobasket n?m 2015 v 2017, c?ng nh? t?i World Cup n?m 2019.

Ch? c hai ng??i ch?i qu?c t? ch?i cho Opava. Trung tam M? Dontay Bassett l m?t c?u th? ?ang trong ma ??u tin c?a anh ?y trong bng r? chau ?u, v anh ?y ??n t? ??i h?c Weber. Slovak Jakub Mokran, ng??i ch?i cho Slovak ISKRA SVIT trong hai ma tr??c, ?? ???c ky k?t ? v? tr chuy?n ti?p s?c m?nh.

Tin t?c nhm FMP

Ng??i ch?i FMP ?? ?nh b?i Breogan trong tr?n t? k?t 76-64. M?c d h? ?? thua trong gi? ngh? gi?i lao, ng??i d?n ch??ng trnh c?a gi?i ??u ny ?? xoay s? ?? xoay chuy?n ?i?m v ?n m?ng.

Hu?n luy?n vin Nenad Stefanovic s ??i ?? ch?i tuy?t v?i trong phng th?. S? hung h?ng c?a h? ? m?c t?i ?u m?i lc. Theo cch ny, h? ?? h?n ch? n?ng su?t t?n c?ng c?a ??i th? v kh?ng cho php h? ghi ???c h?n 17 ?i?m trong b?t k? quy no.

Ng??i ch?i t?n c?ng t?t nh?t l Playmaker Trent Frazier, ng??i ?? ??t ???c c ?p ? 11 ?i?m v 10 h? tr?. C?u sinh vin ??i h?c Illinois c s? h? tr? l?n t? Paulius Valinskas, ng??i ?? ghi ???c 14 ?i?m. Ebuka Izundu v Nikola Jankovic c?ng c m?t ?ng gp l?n v?i 11 ?i?m.

H2h

Hai ??i ny ch?a bao gi? g?p nhau tr??c ?ay.

D? ?on Opava so v?i FMP

Chng t?i tin r?ng FMP l yu thch r? rng trong tr?n ??u ny v ch?t l??ng c nhan ??ng v? pha h?. Chng t?i ch?c ch?n r?ng h? c?ng s? xc nh?n tnh tr?ng c?a h? l yu thch trn san, v h? s? ti?n vo tr?n chung k?t c?a gi?i ??u ?? ?i?u ki?n ny

D? ?on: FMP -9.5

T? l? c??c: 1,84

Ng??i ?nh c: 22bet

100% lm 122 ?/Strong> Ti?n th??ng cho m?ng
B?t ??u ch?i
Tc gi? Alex

M?t ng??i ?n ?ng kh?ng bi?t ??u hng. C?ng nh? cc c?u th? qu?n v?t anh ?y ??t c??c. Thin nhin, ni v ?i b? l ni?m ?am m c?a anh ?y, v k? ngh? ly t??ng l dnh nhi?u ngy ?? c?m tr?i v?i con ch xo?n c?a mnh. C l? v s? ti?p xc c?a anh ?y v?i thin nhin, anh ?y r?t bnh t?nh, v th??ng, nh?ng d? ?on c?a anh ?y c ly do mu l?nh nh? v?y.

?? l?i m?t bnh lu?n