kq bong da hôm nay Shamrock Rovers so v?i UC Dublin D? ?on, M?o v T? l? c??c ? SEP. 26, 2022 21:00 CET

BianConeri331
Ngy 25 thng 9 n?m 2022
213 l??t xem
Shamrock Rovers so v?i d? ?on UC Dublin

Chng t?i ?ang d?n ti?n ??n k?t thc cu?c thi trong S? ?on Th? t??ng Ailen, v tnh hnh ? ??u b?ng r?t c?ng th?ng. ??i Shamrock Rovers ?ang th?c hi?n cc b??c l?n ?? ginh ???c m?t danh hi?u m?i, nh?ng cu?c ??u tay ??i ch?ng l?i UC Dublin c t?m quan tr?ng l?n ??i v?i h? trong cu?c chi?n ?.

Chng t?i ?? tm th?y t? l? c??c t?t nh?t cho tr ch?i ny t?i SPORTSBOOK BET365 ph? bi?n. B?n s? nh?n ???c  M?t ph?n th??ng cho m?ng h?p d?n??i v?i t?t c? cc khch hng m?i ?? ??ng ky n?u b?n ??ng ky ngay h?m nay. ??c bi vi?t c?a chng t?i n?u b?n t? h?i lm th? no ?? yu c?u ?i?u nyBet365 Ti?n th??ng cho m?ng.

Tin t?c nhm Shamrock Rovers

Shamrock Rovers c s? ph?n c?a h? trong tay c?a chnh h?. H? c nhi?u h?n 2 ?i?m so v?i Derry City ??ng th? hai v?i m?t tr ch?i trong tay, v v?y m?t chi?n th?ng c th? trong tr?n ??u ny s? mang l?i cho h? l?i th? 5 ?i?m l?n. V ch? c 6 tr?n tr??c khi k?t thc ch?c v? ??ch.

??i v?i cc ?i?u ki?n c?a bng ? Ailen, Shamrock cho ??n nay l nhan vin ch?i ch?t l??ng t?t nh?t. ?i?u ny c th? ???c nhn th?y t? th?c t? r?ng h? l ??i phng th? hi?u qu? v t?t nh?t th? hai trong gi?i ??u. Tuy nhin, cc cam k?t trong gi?i ??u h?i ngh? t ?nh h??ng ??n hi?u su?t c?a h? trong Gi?i v? ??ch qu?c gia, v v?y Shamrock ch? ginh ???c 4 ?i?m trong ba vng g?n ?ay.

Xem xt tham v?ng c?a h?, ?? ??n lc h? tr? l?i v?i nh?p ?i?u d? nh?n bi?t t? ??u ma gi?i, v h? s? kh?ng c c? h?i t?t h?n so v?i tr?n ??u v?i ??i UC Dublin.

UC Dublin Team News

??i khch ?ang ? trong m?t tnh hu?ng r?t kh kh?n. H? ch? ?i tr??c m?t ?i?m tr??c Finn ???c ??t ? cu?i cng, v v?y h? ?ang chi?n ??u ?? gi? v? tr d?n ??n vng playoffs ?? s?ng st trong gi?i ??u.

?i?u khi?n h? khc bi?t cho ??n nay l hi?u su?t ghi bn c?a h?. Trong 29 tr?n ??u, h? ch? ghi ???c 22 bn th?ng, ?i?u ny ??n gi?n l kh?ng ?? cho b?t k? k?t qu? nghim tr?ng no. Khi lm nh? v?y, h? th?a nh?n t?i 58 bn th?ng, v cng v?i ??i Finn Harps, h? gi? m?t k? l?c kht ti?ng khi ni ??n ph?m ch?t phng th?.

Tr?n ??u v?i m?t trong nh?ng ?ng c? vin cho danh hi?u ny di?n ra vo m?t th?i ?i?m r?t b?t ti?n, b?t k? th?c t? l h? ??y t? tin trong vng cu?i cng ?nh b?i Dundalk 3: 2 ?a thch. Chng t?i cho r?ng h? ?? dnh r?t nhi?u n?ng l??ng trong tr?n ??u ?, v h? s? kh c th? ch?i tr ch?i ? c?p cao nh?t.

H2h

Shamrock Rovers ?? t?t h?n trong 5 cu?c h?p ??i ??u g?n ?ay v?i UC Dublin, v?i UC Dublin kh?ng ghi ???c m?t bn th?ng no.

Th??ng tch v ?nh ch?


Theo th?ng tin m?i nh?t, d? ki?n ??c? hai ??i s? tham gia vo ??i hnh m?nh nh?t c?a h?.

Shamrock Rovers so v?i d? ?on UC Dublin

B?ng cch chi?n th?ng tr ch?i ny, ??i ch? nh s? c m?t b??c ti?n l?n ?? ginh ???c m?t danh hi?u m?i, v v?y vi?c vi?t v? vi?c h? c ??ng l?c ch?i tr ch?i ny l kh?ng c?n thi?t. Cc v? khch ?ang ? trong m?t v? tr kh?ng th? ch?i c?i, v v?y ngay c? 1 ?i?m won c?ng s? l?n nh? m?t ng?n ni.

L?ch s? tr?c ti?p cho th?y UC Dublin ?ang tuy?t v?ng ch?ng l?i Shamrock, v v?y chng t?i tin r?ng truy?n th?ng s? ti?p t?c.

C? hai ??i s? ???c thc ??y ?? ch?i tr ch?i ny t?t nh?t c th?, v v?y chng t?i mong ??i r?t nhi?u hnh ??ng trn san vo t?i th? Hai.

D? ?on: Trnh t?o c c??c

1. XEM 2 m?c tiu
2. D??i 7 m?c tiu
3.UC Dublin d??i 3 m?c tiu

T? l? c??c: 1,70

Ng??i ?nh c: Bet365

??t c??c £ 10 nh?n £ 50 trong c??c mi?n ph
B?t ??u ch?i
Tc gi? BianConeri331

Bianconeri l T anh ?y c?a t?t c? cc giao d?ch ? Trong ??i c?a chng t?i. Anh ?y lu?n yu thch c c??c th? thao v thch khm ph v gi?i thch cc chi?n l??c v h? th?ng c c??c. M?c tiu chnh c?a anh l gip m?i ng??i hi?u cch c c??c th? thao ho?t ??ng v lm th? no ?? ki?m l?i nhu?n t? n. Trong th?i gian r?nh r?i, Bianconeri thch ?i xe ??p, v v anh ta l m?t ng??i yu thin nhin, anh ta th??ng thch ?i nh?ng chuy?n ?i ng?n ??n r?ng, n?i anh ta c th? l?ng nghe am thanh c?a thin nhin. M?c tiu cu?c s?ng c?a anh l s?ng ? m?t n?i nh? v xa x?i, n?i anh s? c th? phan tch bi?u ?? v ??a ra d? ?on c c??c t?t nh?t c th?.

?? l?i m?t bnh lu?n