lịch thi đấu world cup châu á ??c so v?i d? ?on, l?i khuyn v t? l? c??c c?a ??c so v?i Tay Ban Nha. 16, 2022 20:30 CET

Alex
Ngy 15 thng 9 n?m 2022
1322 l??t xem
D? ?on c?a ??c so v?i Tay Ban Nha

Eurobasket ?ang d?n k?t thc. Vo th? Su, s? ph?n khch s? ??t ??n m?t ?i?m s?i khi cc cu?c ??ng ?? bn k?t ?ang di?n ra trong l?ch trnh. ??c v Tay Ban Nha s? g?p nhau trong m?t trong nh?ng cu?c ??ng ?? ?.

??i ch? nh ti?p t?c mn trnh di?n tuy?t v?i c?a h? ? t? k?t, trong khi cc nh v? ??ch th? gi?i hi?n t?i m?t l?n n?a cho th?y h? l ng??i nguy hi?m nh?t khi m?i ng??i vi?t h? ra.

Chng t?i ?? tm th?y t? l? c??c t?t nh?t cho tr ch?i ny t?i cu?n sch th? thao 22bet n?i ti?ng. B?n s? nh?n ???c ti?n th??ng cho m?ng h?p d?n cho t?t c? cc khch hng m?i ??ng ky n?u b?n ??ng ky ngay h?m nay. ??c bi vi?t c?a chng t?i n?u b?n t? h?i lm th? no ?? yu c?u 22bet nyCho m?ng ti?n th??ng.

Tin t?c nhm ??c

Sau cc tr?n ??u xu?t s?c ? vng b?ng v lo?i b? Montenegro, cc c?u th? bng r? ??c ?? ch?i tr?n ??u hay nh?t c?a h? ? t? k?t. H? ?? ?nh b?i Hy L?p do Giannis Antetokounmpo d?n ??u v do ? ?? ti?n g?n h?n ??n k?t qu? t?t nh?t trong l?ch s?.

H? l nh v? ??ch chau ?u vo n?m 1993, trong khi n?m 2005, h? ?? b? Hy L?p ?nh b?i trong tr?n chung k?t. Kho?nh kh?c tr? th ??n 17 n?m sau ?.

Cu?c chi?n gi?a ng??i ??c v ng??i Hy L?p l tr?n ??u hay nh?t trong ch?c v? ??ch. Chng t?i ?? th?y m?t s? t ph?n khch, nh?ng b??c ?i t?t v nh?ng hnh ??ng t?t ??p, v cu?i cng, ng??i ch?i Gordie Herbert ?? h?nh phc. L?a ch?n b?n c?a h? l hon h?o. H? ??t 17 trn 31 ?i?m ba ?i?m, l t? l? thnh c?ng 54,8%, v v?y ?ay l ly do chnh cho chi?n th?ng.

??i v?i thnh tch c nhan, trung tam c kinh nghi?m Daniel Theis ?? ch?i tr ch?i gi?i ??u hay nh?t c?a mnh. Anh ?y ?? ghi ???c 13 ?i?m v ginh ???c 16 rebound, v v?y anh ?y r?t hi?u qu? ? c? hai ??u c?a ta n. Ng??i b?o v? Tandem Schroder?

Tin t?c ??i Tay Ban Nha

M?c d h? ?? ginh ???c huy ch??ng t?i m?i su Eurobaskets cu?i cng, nh?ng kh?ng ai x?p ng??i Tay Ban Nha trong s? nh?ng ng??i yu thch l?n nh?t cho ngai vng chau ?u tr??c gi?i ??u ny. Nhi?u chuyn gia c?m th?y r?ng ??i hnh ny kh?ng c ?? ch?t l??ng ?? chi?n ??u cho m?t v? tr trn b?c gi?ng nh?ng h? ?? sai.

H? ?? cho th?y m?t l?n n?a t?i sao h? l ??i chau ?u th?ng tr? nh?t trong 20 n?m qua. ??u tin, h? ?? lo?i b? Litva trong vng 16 sau khi lm thm, v sau ? h? ghi ???c 100 ?i?m tr??c Ph?n Lan ? t? k?t. M?c d ?? gi?m 15 ?i?m trong quy th? hai tr??c ng??i Ph?n Lan, h? ?? ch?i m?t hi?p hai xu?t s?c ?? ginh chi?n th?ng v?i hai ch? s? 100-90.

Willy Hernangomez ?? ch?i m?t tr?n ??u tuy?t v?i khc v ghi ???c 27 ?i?m, trong khi Lorenzo Brown c mn trnh di?n g?p ??i l 10 ?i?m v 11 pha ki?n ??t?o. Tuy nhin, vai tr quan tr?ng nh?t ???c ?ng b?i ng??i ch?i lau ??i nh?t, Rudy Fernandez, ng??i ?? b?n nh?ng c ?nh chnh ? cu?i tr?n ??u v h? g?c ng??i Ph?n Lan.

H2h

Hai ??i tuy?n qu?c gia ?? g?p nhau ? t? k?t Eurobasket tr??c ? vo n?m 2017. Sau ?, ng??i Tay Ban Nha ?? chi?n th?ng 84-72 v sau ? ginh ???c ??ng.

D? ?on c?a ??c so v?i Tay Ban Nha

Ng??i ??c ?? ch?i tuy?t v?i trong su?t ch?c v? ??ch v cc nh ci ?nh d?u h? l m?c yu thch. Tuy nhin, ng??i Tay Ban Nha bi?t cch ch?i cc lo?i tr?n ??u ny, v v?y tr?i nghi?m l l?i th? c?a h?. Chng t?i mong ??i m?t cu?c ??ng ?? th v?, v chng t?i s? kh?ng ng?c nhin n?u ti s?n cu?i cng quy?t ??nh ng??i chi?n th?ng.

D? ?on: Tay Ban Nha +4.5

T? l? c??c: 1.9

Ng??i ?nh c: Unibet

100% lm 122 ?/Strong> Ti?n th??ng cho m?ng
B?t ??u ch?i
Tc gi? Alex

M?t ng??i ?n ?ng kh?ng bi?t ??u hng. C?ng nh? cc c?u th? qu?n v?t anh ?y ??t c??c. Thin nhin, ni v ?i b? l ni?m ?am m c?a anh ?y, v k? ngh? ly t??ng l dnh nhi?u ngy ?? c?m tr?i v?i con ch xo?n c?a mnh. C l? v s? ti?p xc c?a anh ?y v?i thin nhin, anh ?y r?t bnh t?nh, v th??ng, nh?ng d? ?on c?a anh ?y c ly do mu l?nh nh? v?y.

?? l?i m?t bnh lu?n