việt nam vào world cup UFC 275 Teixeira so v?i Prochazka D? ?on, M?o & T? l? c??c ? Jun. 11, 2022

Milosns
Ngy 10 thng 6 n?m 2022
244 l??t xem
Xem tr??c UFC 275

Cu?i tu?n ny, UFC ?ang t? ch?c m?t s? ki?n ? Singapore, n?i chng t?i s? c ???c nh v? ??ch Trong h?ng m?c h?ng n?ng nh? c?a nam gi?i v h?ng m?c ph? n?. S? ki?n ny ???c d?n d?t b?i m?t tr?n ??u gi?a cc nh v? ??ch Teixeira v Sc Prochazka. S? ki?n ny b? b? l?i vo pht cu?i m kh?ng c cu?c chi?n gi?a Bontorino v Cape. S? ki?n ny ???c ln k? ho?ch cho ?m gi?a Th? B?y v Ch? Nh?t, v ch??ng trnh pht sng ???c kch ho?t t?i Cau l?c b? Th? thao Chi?n ??u.

Nh? th??ng l?, cc chuyn gia ??t c??c c?a chng t?i ?? ch?n m?t s? cu?c chi?n th v? nh?t cho b?n v trn trang web c?a chng t?i, trong Ph?n ch?n, b?n c th? ??c phan tch c?a cc tr?n ??u.

 Cc trang web c c??c ph? bi?n nh?t T?t c? ?? li?t k UFC 274 trong ?u ??i c?a h? v n?u b?n ??ng ky m?t ti kho?n m?i t?i b?t k? cu?n sch th? thao ???c ?? xu?t no, b?n c th? nh?n ???c  Ti?n th??ng cho m?ng sinh l?i??i v?i khch hng m?i.

Glover Teixeira vs Jiri Prochazka

Prochazka c c? h?i sau hai tr?n ??u tiu ?? UFC. V?i nh?ng mn trnh di?n ngo?n m?c v phong cch chi?n ??u, c th? ni r?ng n x?ng ?ng. ??i th? c?a anh ta l nh v? ??ch UFC o ldest ? UFC, Teixeira Brazil. Khi chng ta ni lau ??i nh?t, Glover ?? ch?ng minh r?ng n gi?ng nh? r??u V r?ng anh ta cng l?n tu?i, cng t?t.

Glover ?? c c? h?i chi?n ??u v?i nh v? ??ch Blachowicz, v tr??c s? ng?c nhin c?a nhi?u ng??i ?? ?nh b?i C?c. Glover ???c bi?t ??n nh? m?t ng??i hitter khi b?t ??u s? nghi?p UFC c?a anh ?y, Nh?ng nh?ng g Glover chi?m ?u th? l BJJ. Anh ?? th?ng ba tr?n ??u cu?i cng, th?ng tr? t?ng tr?t. Anthony Smith ?? b? ?nh b?i b?i nh?ng c ??m trong GNP, trong khi Reyes v Blaczhowicza b? si?t c?.

Kh?ng gi?ng nh? Teixeira, Prochazka tr? h?n nhi?u nh?ng c nhi?u kinh nghi?m. Anh ta ?ang ? trong m?t lo?t 12 chi?n th?ng, l?n cu?i cng anh ta b? ?nh b?i l vo n?m 2016. ?i?u ny phan bi?t Prochazka v?i cc my bay chi?n ??u khc l phong cch chi?n ??u kh?ng ?i?n hnh c?a anh ta. N ??ng kh r?ng v c nh?ng c ??m c?ng. C l? Prochazka s ch?t l??ng l?n nh?t l b? rau c?ng c?a anh ?y. R?t kh ?? ?nh g?c anh ta. Anh ta ?? c hai l?n xu?t hi?n r?t h?p d?n trong UFC, ?nh b?t Reyes v Ozedimir.

M?t c? h?i tuy?t v?i cho Teixeira l n?u anh ta tm cch chuy?n cu?c chi?n ln t?ng tr?t, n?i Prochazka s? c r?t nhi?u v?n ??. Nh?ng r?t kh ?? ??a Prochazka xu?ng t?ng tr?t.

D? ?on: Teixeira ?? ginh chi?n th?ng
T? l? c??c: 2,47
Ng??i c c??c: Bet365

[SINGLE_AFFILIATE_XL TITLE = b b ET365 ?]

Tc gi? Milosns

Milosns l nh v?n n?i dung cao c?p c?a chng t?i, SEO Guru, v ??u tin l ng??i b?t ??u lm vi?c v?i chng t?i, v anh ?y v?n ? ?ay. Anh ?y l m?t ci tn n?i ti?ng trong ngnh c?ng nghi?p c c??c th? thao, v ki?n ??th?c c?a anh ?y v? b?t c? ?i?u g lin quan ??n c c??c l r?t l?n. N?u b?n c b?t k? cau h?i, ho?c nghi ng?, Milosns c cau tr? l?i cho b?n.

?? l?i m?t bnh lu?n